BẢO HIỂM

AAA San Jose / Amanda Phan
Insurance : Auto-Homeowners- Life
Phone; (408) 839- 1664
1035 E Brokaw Rd #10
San Jose, CA 95131
Delyna Diep Vu , Farmer Insurance
Xe cộ - Nhà cửa - Nhân thọ - Thương mại
Phone : (408) 531-8153
1972 Aborn Rd
San Jose, CA 95121
Frank Tuấn Phạm
Trung Tâm Bảo Hiểm & Đầu Tư Phone: (408) 947-0265
1804 Mc Laughlin.
San Jose, CA 95112
Hieu Pham
Bảo hiểm AAA là một thành phần của cộng đồng người Việt
Tel: (408) 574-2264
5340 Thornwood Dr.
San Jose, Ca 95123
Hồ Quang Nhựt / Hồ Quang Thạch Vũ
Trung Tâm bảo hiểm State Farm :
Auto-Life-Health-Fire
Phone: (408) 223-6163
2048 Tully Rd.
San Jose, CA 95122
Julie Thái
Financial Services Representation - MetLife
Phone: (408) 729-9990
225 W. Santa Clara St. #1450
San Jose, CA 95113
LÂN NGUYỄN
Insurance and Financial Services Agent
Phone: Bus (408) 392-0634
Fax (408) 392-0306
1620 Oakland Road, Suite D 107
San Jose, CA 95131
Kim Loan Nguyễn / Farmers
Trung Tâm bảo hiểm sức khỏe Phone: (408) 891-8925
1972 Aborn Rd.
San Jose, CA 95121
E Mail: kimloaninsurance@yahoo.com
http://www.kimloannguyeninsurance.com
Lê Ngọc Quang - New York Life Insurance
Bảo hiểm nhân thọ - săn sóc dài hạn - Kế hoạch truyền thừa tài sản
Phone: (408) 616- 9748
Email: ntle01newyorklife.com
Mass Mutual - Financial group - Tuyển dụng Agent
Bảo hiểm nhân thọ, hưu trí - Bảo hiểm thu nhập do tàn tật
Phone: Mỹ Hạnh (408) 440-7285

Montana Insurance Services
Bảo hiểm và sang tên xe
Phone: (408) 225-2105
4122 Monterey Road
San Jose, CA 95111
Nguyễn Huy Hoàng
Agent CA Insurance Licence # OK57063
Phone : (805) 637- 9133
E Mail: hnguyen09@ft.newyorllife.com
550 S. Winchester Blvd # 405
San Jose, CA 95128
Phoenix Insurance Services
Bảo hiểm nhà thương , nhân thọ du lịch , medicare , xe, nhà ...
Phone: (408) 775-9302
621 Tully Rd, #230
San Jose, CA 95111
PHP Insurance Service
Open Enrollement Covered CA 2015
Tel: (408) 528-1528
1818 Tully Rd. Suite #162A
San Jose, CA 95122
T.A.O Insurance & Financial Services
Auto-Home-Business-Life-Health-Travel
Phone : (408) 293-2853
974 Story Rd.
San Jose, CA 95122
Trần Minh Thảo
New York Life Insurance
Bảo hiê/m nhân thọ - Quỷ hưu trí - Chăm sóc sức khỏe dài hạn
Phone: (408)644-6004
550 S.Winchester Blvd. #405
San Jose, CA 95128
E mail: mtran@newyorklife.com
Trần Thu Phượng / Allstate
Xe cộ- Nhà cửa- Nhân thọ-
Thương mại- Sức khỏe
Phone: (408) 993-9898
510 First St #224
San Jose, CA 95112
Trc Hynh
Agent CA Insurance Licence # 0L48372
NewYork Life Insurance Company
550 S. Winchester Blvd. #405
San Jose , CA 95128
Phone: (510) 680-8686
Email: thuyhuynh06@ft.newyork.com