TIỆM BÁN QUẦN ÁODiana Colection
Chuyên bán quần áo phụ nữ đủ cở, đủ kiểu, đủ lọai
Tel: (408) 288-8469
1111 Story Rd. Suite # 1095
San Jose, CA 95122