TIỆM HOA - CÁ
ĐỒ CƯỚI - GIFT

Forever Elegant Flowers
Vòng hoa phúng điếu - Delivery hoa tặng
Tel: (408) 528-7406
3201 Goldridge Ct.
San Jose, CA 95135
Flowers Hội Tình Thương
Đảm trách mọi dịch vụ về hoa , quan tài , tượng ảnh Tel: (408) 396-5464
18S. 8th ST. #C, San Jose, CA 95112
Hải Đoàn Elegant Floral Design
Tel: (408) 375-3396
2694 Sturla Dr.
San Jose, CA 95148