TIỆM KIẾNG
CẮT KIẾNGA.M.C. Glass Co.
Lắp ráp các loại kiếng mirror, cửa sổ và plastic
Tel: (408) 288-8206
1999 Monterey Rd. Suite #110
San Jose, CA 95113
Đỗ Thức Auto Glass
Bán và thay tất cả loại kiếng xe hơi
Tel: (408) 309-0767
1278 Bacchus Dr.
San Jose, CA 95122
Glass 4 Less
Khung cửa tiệm - Cửa sổ nhà - Kiếng mặt bàn
Tel: (408) 613-7718
5881 Winfield Blvd.
San Jose, CA 95123