XE HƠIĐỗ Thức Auto Glass
Bán và thay tất cả loại kiếng xe hơi
Tel: (408) 309-0767
1278 Bacchus Dr.
San Jose, CA 95122
HMH Auto Parts
Chuyên bán tất cả các đồ phụ tùng xe Mỹ và ngoại quốc
Tel: (408) 279-1125
2304 Senter Road
San Jose, CA 95112
Tron’s Auto BodyShop
Làm đồng - Kéo sườn - Sơn
Tel: (408) 971-7808
1190 N. 13TH ST.
San Jose , CA 95112
T-Safety Automotive
Nhận sữa các loại xe. Có m,ua xe mới bị hư
Tel: (408) 294-1600
193 Barnard Ave.#4
San Jose, CA 95125