Thống Kê Dân Số 2020

Vào thứ Hai, ngày 26 tháng Tư, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã công bố tập hợp dữ liệu đầu tiên từ Thống Kê Dân Số 2020: số liệu về dân số và chức năng phân phối trong quốc hội. Các kết quả này bao gồm tổng dân số cho cả nước và của từng tiểu bang. Và cũng bao gồm các ghế trong quốc hội của từng tiểu bang – mỗi tiểu bang sẽ nhận được bao nhiêu ghế trong Hạ Viện Hoa Kỳ.
Sau đây là một số kết quả nổi bật:

Thống Kê Dân Số 2020 cho biết dân số của Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Tư, năm 2020 là 331,449,281 triệu người. Dân số tăng thêm 22,703,743 triệu người (7.4%) so với năm 2010 là 308,745,538 triệu người.
Có sáu tiểu bang được nhận thêm ít nhất 1 ghế trong Hạ Viện, bao gồm tiểu bang Texas (+2), Colorado (+1), Florida (+1), Montana (+1), North Carolina (+1), và Oregon (+1).
Có 7 tiểu bang bị trừ đi 1 ghế, bao gồm tiểu bang California, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania, và West Virginia.
Tiểu bang có sự tăng trưởng dân số lớn nhất kể từ năm 2010 là tiểu bang Texas (tăng thêm 3,999,944 triệu người, tổng dân số là 29,145,505 triệu người).
Tiểu bang tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2010 là tiểu bang Utah (tăng trưởng 18.4%, tổng dân số là 3,271,616 triệu người).
Tiểu bang đông dân nhất là tiểu bang California (39,538,223 triệu người); tiểu bang ít dân nhất là tiểu bang Wyoming (576,851 ngàn người).

Cục Thống Kê Dân Số sẽ cung cấp cho các tiểu bang thông tin về dân số cấp địa phương mà tiểu bang cần dùng để vẽ lại hoặc “phân chia lại” ranh giới của các khu vực quốc hội và các ranh giới hành pháp khác trễ nhất là vào ngày 30 tháng Chín, năm 2021.
Xin vui lòng xem thông cáo báo chí toàn diện được đính kèm. Thông cáo báo chí này có bao gồm các trích dẫn từ Bộ trưởng Bộ Thương Mại và ban lãnh đạo của Cục Thống Kê Dân Số.

Click vào đây xem:
Thống Kê Dân Số 2020 Cho Chức Năng Phân Phối Được Trình Lên Tổng Thống